Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40773
Title: Diễn đàn khu vực ASEAN
Authors: Lê Mai Anh
Keywords: Lê Mai Anh
ASEAN
ARF
Hợp tác kinh tế
Hợp tác thương mại
Hợp tác an ninh
An ninh đa phương
Abstract: Diễn đàn khu vực ASEAN hiện đang là cơ chế hợp tác an ninh đa phương duy nhất tại Châu Á- Thái Bình Dương. ASEAN đã phải tốn công ít công sức trong việc tìm kiếm giải pháp thích hợp cho mô hình hợp tác an ninh tại đây. Quá trình tìm kiếm này là quá trình ASEAN cố gắng thảo gỡ những ngòi nổ dễ gây xung đột trong khu vực đồng thời tìm cách khai phá các con đường để tiến tới thiết lập cơ chế an ninh đa phương phù hợp tính đa dạng của khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2007_B2_DiendankhuvucASEAN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 109,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.