Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40809
Title: Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trước yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế
Authors: Viên Thế Giang
Keywords: Viên Thế Giang
Pháp luật
Pháp luật cạnh tranh
Ngân hàng
Cam kết quốc tế
Tổ chức tín dụng
Ngân hàng thương mại
Hoạt động cạnh tranh
Abstract: Tìm hiểu về pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO. Đưa ra những nguyên tắc, yêu cầu để hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trong điều kiện thực thi các cam kết quốc tế.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2007_B4_Hoanthienphapluatcanhtranh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 179,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.