Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40810
Title: Vấn đề lao động, việc làm, thu nhập của người lao động khi Việt Nam là thành viên của WTO và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật
Authors: Đào Thị Hằng
Keywords: Đào Thị Hằng
Thương mại
Lao động
Việc làm
Thu nhập
Người lao động
WTO
Abstract: Trình bày một số vấn đề về lao động, việc làm, thu nhập của người lao động khi Việt Nam là thành viên của WTO và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2007_B5_Laodongvieclamthunhapnguoilaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 156,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.