Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40812
Title: Hoàn thiện pháp luật về trợ giúp xã hội trong hệ thống pháp luật an sinh xã hội Việt Nam
Authors: Nguyễn HIền Phương
Keywords: Nguyễn HIền Phương
Pháp luật
Trợ giúp xã hội
An sinh xã hội
Trợ cấp xã hội
Chuẩn trợ cấp xã hội
Abstract: Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các quy định pháp luật về trợ giúp xã hội. Tuy nhiên thực trạng pháp luật về trợ giúp xã hội còn nhiều bất cập, hạn chế. Những hạn chế này làm ảnh hưởng không nhỏ đến mục đích của trợ giúp xã hội nói riêng và an sinh xã hội nói chung. Vì vậy hoàn thiện pháp luật trợ giúp xã hội là yêu cầu có tính khách quan trong bối cảnh xã hội hiện nay.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2007_B7_Trogiupxahoi-ansinhxahoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 169,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.