Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40821
Title: Tác động của hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa kỳ và các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO đối với hệ thống pháp luật ngân hàng Việt Nam
Authors: Ngô Quốc Kỳ
Keywords: Ngô Quốc Kỳ
Thương mại
WTO
Ngân hàng
Pháp luật ngân hàng
Hiệp định thương mại
Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ
Thị trường tài chính
Abstract: Phân tích tác động của hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa kỳ đến thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam, đến hệ thống pháp luật ngân hàng Việt Nam; các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO đối với hệ thống pháp luật ngân hàng Việt Nam.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2007_B5_TacdongWTOvoinganhang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 151,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.