Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40826
Title: Các giải pháp hoàn thiện pháp luật ngân hàng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn Văn Tuyến
Keywords: Nguyễn Văn Tuyến
Pháp luật
Ngân hàng
Pháp luật ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng trung ương
Tổ chức tín dụng
Dịch vụ tài chính
Abstract: Trình bày các giải pháp hoàn thiện pháp luật ngân hàng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2007_B10_giaiphaphoanthienPLnganhang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 213,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.