Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40839
Title: Về tiêu chí xác định và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước
Authors: Vũ Hồng Anh
Keywords: Vũ Hồng Anh
Nhà nước
Hành chính
Văn bản quy phạm pháp luật
Thẩm quyền ban hành văn bản
Quy phạm pháp luật
Quy tắc xử sự
Abstract: Phân tích làm rõ các tiêu chí xác định và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước, qua đó xác định văn bản quy phạm pháp luật, văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật hoặc vấn đề cần được điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề không cần điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2008
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2008_B1_tieuchithamquyenbanhanhVBQPPL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 176,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.