Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40840
Title: Mối quan hệ giữa tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính
Authors: Bùi Thị Đào
Keywords: Bùi Thị Đào
Hành chính
Quyết định hành chính
Pháp luật
Áp dụng pháp luật
Hợp pháp
Hợp lý
Abstract: Một quyết định hành chính hoàn chỉnh là quyết định vừa hợp pháp, vừa hợp lý. Tuy nhiên tính hợp pháp và hợp lý của quyết định có sự độc lập nhất định đối với nhau nên một quyết định hợp pháp không có nghĩa là hợp lý và ngược lại. Đây chính là hai tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của quyết định hành chính.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2008
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2008_B2_quyetdinhhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 197,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.