Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40873
Title: Điều kiện hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại dưới góc độ pháp luật môi trường
Authors: Vũ Thị Duyên Thủy
Keywords: Vũ Thị Duyên Thủy
Môi trường
Chất thải nguy hại
Vận chuyển chất thải
Ô nhiễm môi trường
Pháp luật môi trường
Luật bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường
Abstract: Vận chuyển chất thải nguy hại là hoạt động do tổ chức hay cá nhân tiến hành nhằm chuyên chở chất thải nguy hại từ nơi phát sinh tới nơi chôn lấp, xử lý theo quy định. Hoạt động này có thể gây ảnh hưởng xấu cho môi trường xung quanh cũng như sức khỏe con người do nguy cơ phát tán chất thải nguy hại hay gây sự cố môi trường trong quá trình chuyên chở. Do vậy để phòng ngừa và giảm thiểu nguy hại, Luật bảo vệ môi trường đã có những quy định về điều kiện hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2008_B6_Dieukienhanhnghevanchuyenchatthai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 149,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.