Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40881
Title: Triết lý về con người và nhận thức về giới
Authors: Nguyễn Mạnh Tường
Keywords: Nguyễn Mạnh Tường
Xã hội
Giới
Bình đẳng giới
Phụ nữ
Quyền con người
Quyền phụ nữ
Abstract: Phân tích, luận giải một số vấn đề triết lý về con người và nhận thức về giới. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về giới và tạo những điều kiện cần thiết cho sự tham gia của giới nữ vào quá trình phát triển xã hội.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2008_B9_Trietlycongnguoivanhanthucvegioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 156,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.