Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40882
Title: Vấn đề nạn nhân của tội mua bán phụ nữ ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Hương
Keywords: Nguyễn Văn Hương
Xã hội
Phụ nữ
Mua bán phụ nữ
Abstract: Nghiên cứu về tội mua bán phụ nữ thông qua tìm hiểu các đặc điểm của nạn nhân của tội mua bán phụ nữ - các đặc điểm liên quan đến các yếu tố làm hình thành nguyên nhân, điều kiện của tội mua bán phụ nữ cũng như có ý nghĩa đối với việc xác định các biện pháp phòng ngừa tội mua bán phụ nữ.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2008_B5_nannhantoimuabanphunu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 169,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.