Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40890
Title: Giải quyết tranh chấp kinh tế theo phương thức thương lượng, hòa giải.
Authors: Trần Ngọc Dũng
Keywords: Tạp chí Luật học
Kinh tế
Tranh chấp kinh tế
Thương lượng
Hòa giải
Hợp đồng kinh doanh
Doanh nghiệp
Vốn đầu tư nước ngoài
Tranh chấp thương mại
Hoạt động kinh doanh
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề giải quyết tranh chấp kinh tế theo phương thức thương lượng, hòa giải, bao gồm: Bản chất của việc thương lượng, hòa giải trong giải quyết tranh chấp kinh tế; Mục đích của việc giải quyết tranh chấp kinh tế bằng phương thức thương lượng, hòa giải; Nguyên tắc của việc giải quyết tranh chấp kinh tế theo phương thức thương lượng, hòa giải.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Luật học số 1/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2004_B2_Giaiquyettranhchapkinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 158,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.