Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40940
Title: Một số nội dung mới trong pháp luật Việt Nam về hợp đồng hợp tác kinh doanh
Authors: Nguyễn Thị Dung
Keywords: Nguyễn Thị Dung
Thương mại
Hợp đồng thương mại
Pháp luật
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
BCC
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Abstract: Bài viết tìm hiểu một số nội dung mới trong pháp luật Việt Nam về hợp đồng hợp tác kinh doanh - một loại hình đầu tư được quy định trong pháp luật nhiều nước - được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2008_B5_hopdonghoptackinhdoanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 194,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.