Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40984
Title: Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phòng, chống bạo lực gia đình
Authors: Nguyễn Ngọc Bích
Keywords: Nguyễn Ngọc Bích
Nhà nước
Phòng chống bạo lực
Bạo lực gia đình
Nạn nhân bạo lực gia đình
Abstract: Tìm hiểu về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phòng, chống bạo lực gia đình được pháp luật quy định dưới các góc độ: Trong hoạt động phòng ngừa bạo lực gia đình; bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính với người có hành vi bạo lực gia đình.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2009_B5_TrachnhiemcoquanNNchongbaolucgiadinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 160,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.