Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40986
Title: Tính hợp lý, khả thi của một số biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình
Authors: Phan Thị Lan Hương
Keywords: Phan Thị Lan Hương
Hành chính
Vi phạm hành chính
Bạo lực gia đình
Phòng chống bạo lực
Chế tài hành chính
Luật phòng chống bạo lực gia đình
Abstract: Đề cập tính hợp lý, khả thi của một số biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; đề xuất khuyến nghị hướng đến mục đích ngăn chặn, phòng ngừa bạo lực gia đình.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2009_B7_Xulyviphamhanhchinhchongbaoluc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 183,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.