Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41000
Title: Vai trò của pháp luật quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam
Authors: Vũ Thị Duyên Thuỷ
Keywords: Vũ Thị Duyên Thuỷ
Pháp luật
Môi trường
Quản lý chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại
Bảo vệ môi trường
Abstract: Pháp luật quản lý chất thải nguy hại giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, trong phát triển bền vững ở nước ta hiện nay. Nó không chỉ là công cụ điều hoà lợi ích của từng tổ chức, cá nhân với lợi ích chung của cộng đồng về môi trường, đảm bảo chất lượng môi trường sống mà còn là yếu tố không thể thể thiếu góp phần thay đổi nhận thức chung của cộng đồng theo hướng có lợi và ngày càng thân thiện hơn với môi trường.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2009_B6_Quanlychatthai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 152,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.