Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41006
Title: Một số ý kiến trao đổi nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về thương nhân.
Authors: Nguyễn Thị Vân Anh
Keywords: Tạp chí Luật học
Thương nhân
Luật thương mại
Quan hệ thương mại
Luật doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Điều kiện trở thành thương nhân
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thương nhân nước ngoài
Hành vi thương mại
Abstract: Bài viết đề cập đến những hạn chế và đưa ra một số kiến nghị có tính chất trao đổi nhằm góp phần nghiên cứu hoàn thiện chế định rất quan trọng của Luật thương mại - chế định thương nhân.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học số 2/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2004_B1_Quydinhphapluatvethuongnhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 135,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.