Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41007
Title: Pháp luật về kiểm tra, thanh tra thuế ở Việt Nam
Authors: Vũ Ngọc Hà, Vũ Văn Cương
Keywords: Vũ Văn Cương
Thuế
Kiểm tra thuế
Thanh tra thuế
Pháp luật
Quản lý thuế
Người nộp thuế
Ngân sách nhà nước
Abstract: Nghiên cứu những điểm mới cơ bản trong pháp luật về kiểm tra, thanh tra thuế; Trình bày một số ý kiến về các quy định của pháp luật về thanh tra kiểm tra thuế ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 10tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2009_B2_kiemtrathanhtrathue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 150,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.