Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41062
Title: Lý luận của Mác về hình thái kinh tế - xã hội và sự vận dụng nó vào nghiên cứu, giảng dạy vấn đề "kiểu nhà nước và kiểu pháp luật"
Authors: Nguyễn Văn Động
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Văn Động
Kinh tế xã hội
Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Nhà nước
Pháp luật
Phương thức sản xuất
Quan hệ sản xuất
Chiếm hữu nô lệ
Phong kiến
Tư bản chủ nghĩa
Xã hội chủ nghĩa
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề: (1) Lý luận của Mác về hình thái kinh tế - xã hội - hòn đá tảng của chủ nghĩa duy vật lịch sử. (2) Sự vận dụng lý luận của Mác về hình thái kinh tế - xã hội vào việc nghiên cứu giảng dạy vấn đề "kiểu nhà nước và kiểu pháp luật"
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 3/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2004_B2_LyluanMAC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 167,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.