Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41073
Title: Pháp luật đất đai Việt Nam hiện hành - Nhìn từ góc độ bảo đảm quyền của người sử dụng đất
Authors: Trần Quang Huy
Keywords: Trần Quang Huy
Pháp luật
Pháp luật đất đai
Quyền sử dụng đất
Người sử dụng đất
Abstract: Tìm hiểu về pháp luật đất đai Việt Nam hiện hành. Xem xét và nhìn nhận dưới góc độ bảo đảm quyền của người sử dụng đất
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2009_B5_Phapluatdatdaihienhanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 190,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.