Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41102
Title: Những vấn đề cần sửa đổi về hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động
Authors: Trần Thị Thuý Lâm
Keywords: Trần Thị Thuý Lâm
Lao động
Bộ luật lao động
Hợp đồng lao động
Quan hệ lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Chấm dứt hợp đồng lao động
Abstract: Hợp đồng lao động là chế định trung tâm và quan trọng nhất cuả Bộ luật lao động bởi nó điều chỉnh quan hệ lao động - mối quan hệ chủ yếu nhất thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động. Từ khi Bộ luật lao động ra đời (năm 1994) đến nay, các quy định về hợp đồng lao động đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội. Tuy nhiên sau 6 năm thực hiện, một số quy định đã tỏ ra không còn phù hợp và có nhiều bất cập, chính vì vậy, việc sửa đổi Bộ luật lao động nói chung, chế định hợp đồng lao động nói riêng trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết.
Issue Date: 2009
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 9-2009
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc9.2009_B3_hopdonglaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 565,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.