Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41144
Title: Tính phổ biến và đặc thù của quyền con người từ phương diện giáo dục
Authors: Nguyễn Văn Động
Keywords: Nguyễn Văn Động
Giáo dục
Quyền con người
Phương diện giáo dục
Abstract: Từ phương diện giáo dục, có thể quan niệm quyền con người là đối tượng tác động của chính sách nhà nước về giáo dục (chính sách giáo dục quyền con người), đối tượng điều chỉnh của pháp luật về giáo dục (pháp luật về giáo dục quyền con người) và là quyền cơ bản của con người trong lĩnh vực giáo dục (quyền của con người được hưởng nền giáo dục tiến bộ), là nội dung quan trọng của công tác giáo dục của xã hội đối với con người (công tác giáo dục quyền con người của xã hội). Phân tích để làm rõ tính phổ biến và đặc thù của quyền con người từ phương diện giáo dục.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2011
Language: zh
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2011_B3_tinhphobienvatinhdacthucuaquyenconnguoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 235,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.