Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41159
Title: Tội phạm học - Khái niệm và đối tượng nghiên cứu
Authors: Lê Thị Sơn
Keywords: Lê Thị Sơn
Pháp luật
Tội phạm
Tội phạm học
Người phạm tội
Kiểm soát xã hội
Kiểm soát tội phạm
Abstract: Bài viết đưa ra những phân tích, định nghĩa về tội phạm học. Những viện dẫn và phân tích làm rõ những đặc điểm khoa học của tội phạm học. Tội phạm học không phải là khoa học đơn ngành mà là khoa học liên ngành và là khoa học thực nghiệm. Những tri thức khoa học hợp thành tội phạm học được đúc kết từ các kết quả nghiên cứu không thể không dựa vào các ngành khoa học thực nghiệm liên quan về con người và xã hội, đặc biệt là tâm lí học và xã hội học.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2011_B3_Toiphamhoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.