Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41160
Title: Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân.
Authors: Lưu Trung Thành
Keywords: Tạp chí Luật học
Lưu Trung Thành
Hoạt động giám sát
Hoạt động quản lý nhà nước
Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Kỳ họp hội đồng nhân dân
Đại biểu hội đồng nhân dân
Quyền giám sát
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Abstract: Giám sát là hoạt động chính, chủ yếu được coi là một trong những chức năng của Hội đồng nhân dân. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đã được quy định trong các văn bản pháp luật của nước ta từ trước đến nay. Tuy nhiên, những hoạt động này còn rất chung chung và hoạt động giám sát còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu, mong đợi của nhân dân.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Luật học số 4/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2004_B9_Hoatdonggiamsat-HDND.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 109,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.