Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41170
Title: Pháp luật về thu hồi đất khi thực hiện quy hoạch và chế định trưng dụng đất trong pháp luật Việt Nam
Authors: Phan Trung Hiền
Keywords: Phan Trung Hiền
Pháp luật
Thu hồi đất
Trưng dụng đất
Quyền sử dụng đất
Chuyển quyền sử dụng đất
Abstract: Bài viết tìm hiểu chi tiết và đối chiếu hai chế định trưng dụng và thu hồi đất để thấy trong một số trường hợp, hai chế định này chưa được nhận diện tương thích và chưa được “đối xử” công bằng. Qua đó, tác giả có một số đề xuất xoay quanh vấn đề nhìn nhận tầm quan trọng của hoạt động thu hồi đất trong quy hoạch - vấn đề nổi cộm trong khắp các tỉnh thành ở Việt Nam - và những kiến nghị lập pháp có liên quan đến hoạt động khá phức tạp và nhạy cảm này.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2011_B3_Phapluatvethuhoidat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 306,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.