Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41176
Title: Bàn về văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật.
Authors: Bùi Thị Đào
Keywords: Tạp chí Luật học
Bùi Thị Đào
Luật pháp
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản áp dụng pháp luật
Văn bản pháp luật
Quy phạm pháp luật
Mệnh lệnh pháp luật
Chủ thể ban hành văn bản
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Phân loại văn bản pháp luật. (2) Những điểm khác nhau căn bản giữa văn bản áp dụng pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật. (3) Là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản áp dụng pháp luật.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học số 5/2004
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2004_B3_VBQPPL-VBapdungluat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 112,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.