Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41189
Title: Vấn đề đảm bảo quyền công dân trong pháp luật về tạm giữ người trong thủ tục hành chính
Authors: Bùi Thị Đào
Keywords: Bùi Thị Đào
Pháp luật
Nhân quyền
Quyền con người
Quyền công dân
Hành chính
Thủ tục hành chính
Vi phạm hành chính
Tạm giữ người
Abstract: Tạm giữ người theo thủ tục hành chính là biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc đảm bảo việc xử lí vi phạm hành chính. Các quy định của pháp luật về biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính rất chú ý đến vấn đề này và mục đích bảo đảm quyền công dân được thể hiện chủ yếu trong các quy định về trường hợp tạm giữ và về thủ tục tạm giữ.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2011_B4_Quyencongdan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 208,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.