Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41196
Title: Xây dựng dự thảo Luật tài nguyên và môi trường biển, hải đảo
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Pháp luật
Luật tài nguyên và môi trường biển, hải đảo
Tài nguyên môi trường
Biển
Hải đảo
Bảo vệ môi trường
Abstract: Phân tích sự cần thiết phải xây dựng Luật tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; làm rõ những nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo xây dựng và nội dung cơ bản của Luật TN & MT biển, hải đảo.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2011_B9_Duthaoluattainguyenmoitruongbiendao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 295,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.