Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41258
Title: Tác động của kinh tế thị trường đến tình hình tội phạm và phòng ngừa tội phạm ở nước ta.
Authors: Trần Hữu Tráng
Keywords: Tạp chí Luật học
Trần Hữu Tráng
Pháp luật
Kinh tế
Kinh tế thị trường
Tội phạm
Tình hình tội phạm
Phòng ngừa tội phạm
Yếu tố thị trường
Kinh doanh
Abstract: Phòng chống tội phạm luôn là nhiệm vụ trọng tâm của nước ta trong bất kì giai đoạn nào của tiến trình lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, phòng chống tội phạm cần đặc biệt chú trọng bởi dưới tác động của kinh tế thị trường, diễn biến của tình hình tội phạm nước ta thời gian gần đây là vô cùng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Bài viết đưa ra các biện pháp phòng chống tội phạm trong nền kinh tế thị trường.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Luật học số 1/2010
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2010_B5_Tinhhinhtoipham-phongnguatoipham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 179,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.