Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41265
Title: Vai trò của Chính phủ trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trương Thị Hồng Hà
Keywords: Trương Thị Hồng Hà
Hành chính
Nhà nước pháp quyền
Chính phủ
Nhân quyền
Quyền con người
Nhà nước
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu vai trò của Chính phủ trong việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người, trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị phù hợp với thực tiễn bảo đảm quyền con người đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2011_B3_Vaitrocuachinhphu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 289,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.