Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41302
Title: Những bất cập trong chế định "quyền và nghĩa vụ của công dân" của Hiến pháp Việt Nam năm 1992 và hướng sửa đổi bổ sung
Authors: Nguyễn Văn Động
Keywords: Nguyễn Văn Động
Pháp luật
Hiến pháp
Quyền công dân
Nghĩa vụ công dân
Abstract: Phân tích những bất cập trong chế định "quyền và nghĩa vụ của công dân" của Hiến pháp Việt Nam năm 1992 và hướng sửa đổi bổ sung.
Issue Date: 2011
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2011
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2011_B2_Chedinhquyenvanghiavucongdan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 357,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.