Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41372
Title: Pháp luật bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của Hàn Quốc
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Nguyễn Quang Tuyến
Pháp luật
Pháp luật đất đai
Thu hồi đất
Bồi thường thu hồi đất
Hàn Quốc
Abstract: Tổng quan pháp luật bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của Hàn Quốc; Một số nguyên tắc bồi thường và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chế định bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.
Issue Date: 2012
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2012
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2012_B10_PhapluatboithuongthuhoidatHanQuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 184,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.