Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [728]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 728
 • LLCT3.20.Hoan thien phluat_trach nhiem nguoi dung dau_co quan hanh chinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn Duy (2020-03)

 • Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) là người thực hiện vai trò lãnh đạo, quản lý hoạt động của CQHCNN, có quyền cao nhất đối với hoạt động CQHCNN và chịu trách nhiệm về hoạt động của CQHCNN đó. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc người đứng đầu chưa hiểu rõ và thực hiện đúng thì những quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN còn nhiều sơ hở. Bà...

 • LLCT3.20.Da Nang tich cuc xdung mo hinh to chuc chinh quyen do thi hien dai.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Đính (2020-03)

 • Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xuất phát từ thực tiễn địa phương, Đà Nẵng đang tích&#x...

 • LLCT3.20.Co che phap ly ksoat quyen lap phap_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trịnh Xuân Thắng (2020-03)

 • Bài nghiên cứu phân tích làm rõ yêu cầu khách quan của cơ chế kiểm soát quyền lập pháp; đồng thời chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế của cơ chế kiểm soát đó, đề xuất quyền lập pháp trong hệ thống pháp luật hiện nay của Việt Nam. Trên cơ sở một số định hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lập pháp trong thời gian tới.

 • LLCT2.20.Sap xep to chuc_don vi su nghiep cong lap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Phương (2020-02)

 • Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nguyên tắc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) của từng ngành, vực. Quán triệt các nguyên tắc đó trong thực tế, cần xác định rõ tính cấp thiết và nội dung của việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị SNCL đã có dưới các hình thức: Sáp nhập; hợp nhất; chia tách; thay đổi vị trí pháp lý để hình&#...

 • KTCTTG8.20.Tac dong the che toi hoat dong cung tao gtri.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Thịnh, Vũ Anh Dũng (2020-08)

 • Bài viết này áp dụng cách tiếp cận lý thuyết của kinh tế học thể chế mới để nghiên cứu tác động của các loại hình thể chế tới mô hình cùng tạo giá trị trong kinh doanh. Thông qua mô hình hoá các kênh tác động của bốn tầng thể chế và phân tích các trường hợp cùng tạo giá trị điển hình, nghiên cứu đã lý giải động lực, sự hình thành và thay đổi của hoạt động cũng tạo giá trị...

 • TVQH_Vai trò của Nhà nước trong tạo lập thể chế ở Singapore_TCKTCTTG.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Nhật Quang (2020-12; 2021-03-31)

 • Bài viết phân tích vai trò của Nhà nước Singapore trong, tạo lập thể chế (năng lực quản trị) nhà nước. Thể chế nhà nước được xem là nhân tố tạo nên thành công của Singapore. Nhà nước Singapore tạo lập thể chế được thể hiện trêu các phương diện: i) Thiết lập thể chế hành chính hiệu quả; ii) Xây dựng thể chế chính trị vững mạnh; iii) Tạo lập thể chế kinh tế phù hợp. Cuối cùng bài viết đư...

 • NCLP16.2020.phapluatvetochucvahoatdongcuachinhquyendothi.doc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • - (2020-12-28)

 • Việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về chính quyền đô thị đã tạo cơ sở pháp lý và môi trường thuận lợi để chính quyền đô thị có thể chủ động, tích cực thực các biện pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Trong quá trình đó, pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở nước ta đã từng bước được hình ...

 • KS.01.20.Hoat dong noi bat nam 2019_nganh KSND.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tạp chí Kiểm sát (2020-01; 2020-11-12)

 • Năm 2019, toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban Biên tập Tạp chí Kiểm sát xin điểm lại những hoạt động nổi bật của ngà...

 • TVQH_Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực ở nước ta hiện nay_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Xuân Nhã (2019-12-12)

 • Đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực là một trong những vấn đề quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm ngay từ những ngày đầu của công cuộc đổi mới đất nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra những vấn đề khái ...

 • NCLP8.20.Xay dung nha nuoc kien tao_ly luan quan tri.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Bình (2020-08)

 • Ở nước ta thời gian qua, những thành quả nghiên cứu về chính phủ kiến tạo là rất quan trọng, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để chúng ta đẩy mạnh cải cách hành chính công theo tinh thần xây dựng chính phủ kiến tạo. Mặc dù vậy, những nghiên cứu có liên quan vẫn chưa kế thừa đầy đủ và có chọn lọc những lý thuyết hiện đại trên thế giới về vấn đề này, do đó các ...

 • NCLP7.20.Trach nhiem giai trinh_Co quan hanh chinh nha nuoc_xdung luat_phap lenh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trương Hồng Quang (2020-07)

 • Trách nhiệm giải trình là một trong những phương thức để kiểm soát quyền lực nhà nước. Bài viết phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước trong hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh tại Việt Nam thời gian qua và đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước trong hoạt&#x...

 • NCLP6.20.Ban ve co cau to chuc chinh phu 2021_2026.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đinh Dũng Sỹ (2020.06)

 • Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 5/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó có nhiệm vụ: “tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp&...

 • TTKHXH9.20.Ban ve nha nuoc kien tao tren TG_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Chiện (2020-08)

 • Nhà nước kiến tạo tạo trên thế giới phát triển là một mô hình đã được thể nghiệm thành công ở thế giới. Là một quốc gia đang chuyển đổi mô hình phát triển, Việt Nam đang nỗ lực kiếm tìm mô hình nhà nước phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dựa vào nguồn tài liệu thứ cấp, bài viết làm rõ nguồn gốc, nội hàm khái niệm, các mô hình nhà nước k...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 728