Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [1179]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1179
 • item.jpg
 • Luận án • Trên cơ sở nhận thức lý luận về đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND, đánh giá thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND Việt Nam hiện nay, luận án đề xuất các kiến nghị, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND các cấp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Cao Vũ Minh, Vũ Thị Ngọc Dung (2015)

 • Sau hơn 12 năm thực hiện, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 đã bộc lộ một số điểm hạn chế như: chưa xác định một cách đầy đủ địa vị pháp lý của Chính phủ và chưa bao quát hết được các chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ trong quá trình điều hành hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ còn bị hạn chế. Các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ chưa bao quát hết các lĩnh vực, chưa tương xứng với vị trí của người đứng đầu Chính phủ và trở thành một thiết chế hữu hiệu để chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh. Đặc biệt, thẩm quyền và mối quan hệ giữa Chính phủ với các cơ ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Đăng Dung (2007)

 • Cho dù nhà nước có được tổ chức theo mô hình phân quyền nào đi chăng nữa, thì hành pháp vẫn can thiệp sang lĩnh vực lập pháp, thậm chí lập pháp là nhu cầu của hành pháp, hay nói một cách khác chương trình làm việc của Quốc hội là chương trình của Chính phủ. Đó là một quy luật của việc tổ chức quyền lực nhà nước thời hiện đại, một biểu hiện sự thống nhất của quyền lực, nhưng vẫn có sự phân chia, mà chúng ta gọi là sự phân công quyền lực.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Bùi Tiến Đạt (2007)

 • Sự xuất hiện của chính thể cộng hòa lưỡng tính là hiện tượng khá thú vị trong thực tiễn chính trị các nước trên thế giới. Bài viết chỉ ra nguyên nhân xuất hiện, đặc điểm và những phân tích nhằm nhận diện bản chất của chính thể này.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Minh Tuấn (2007)

 • Bài viết làm sáng tỏ đặc tính siêu làng dưới góc độ lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Nội dung của bài viết tập trung làm rõ 3 vấn đề: thứ nhất làm rõ Nhà nước Văn Lang mang tính của một công xã nông thôn, thứ hai chỉ ra mối quan hệ hòa đồng lưỡng hợp giữa làng và nước, thứ ba khẳng định và chứng minh luận điểm "việc hình thành Nhà nước Văn Lang là một quá trình lâu dài"

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Thái Vĩnh Thắng (2023-11)

 • Bài viết phân tích khái niệm và các yếu tố cơ bản của nhà nước pháp quyền trong quan niệm phổ biến hiện nay trên thế giới, đặc biệt chú trọng vào nội dung của của Nghị quyết 27/NQ/TW vì tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền tại Việt Nam nhằm đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tiêu chí nhà nước pháp quyền.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1179