Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước : [1031]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1031
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phùng Thị Phong Lan (2022-06)

 • Văn hóa công vụ không chỉ thể hiện phẩm chất đạo đức, năng lực của cán bộ, công chức trong khi thực thi nhiệm vụ mà còn thể hiện giá trị, tinh thần của cả nền hành chính. Xây dựng văn hóa công vụ trong cung ứng dịch vụ hành chính công là thể hiện nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp. Bài viết tập trung nghiên cứu về thực trạng văn hóa công vụ trong cung ứng dịch vụ hành...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thuỳ Linh (2022-06)

 • Phân cấp, ủy quyền là một trong những nội dung quan trọng được các cơ quan nhà nước ở cấp trên phân cấp, ủy quyền cho cấp dưới và người có thẩm quyền ủy quyền cho cấp dưới hoặc thủ trưởng ủy quyền (hoặc giao quyền) cho cấp phó giúp thủ trưởng thực hiện những công việc cụ thể thuộc thẩm quyền quản lý của mình, nhằm bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động quản lý...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Anh (2022-06)

 • Chất lượng cán bộ, công chức được nhiều tác giả nghiên cứu, bàn luận song không bao giờ là cũ, bởi đây là vấn đề cốt lõi của mọi tổ chức cơ quan nhà nước. Nhiều chủ trương, chính sách được ban hành nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, đắp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Đặc biệt trong bối cảnh phát triển hiện nay, nội dung này càng được ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • - (2022-06)

 • Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, nước ta đã ghi nhận những thành quả nhất định trong việc tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu đặt ra, tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập cần tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cơ quan hành chính nhà nước. Bài viết nêu thực trạng tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, từ đó, đề xuất ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Tất Dong (2022-06)

 • Bài viết trình bày việc "Người dân là trung tâm của chuyển đổi số quốc gia" là một trong những mục tiêu quan trọng của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" hướng tới mục tiêu kép xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin.&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Minh Hà, Nguyễn Quang Đức (2022-10)

 • Việt Nam áp dụng nhiều cơ chế đặc thù trong tổ chức và quản lý chính quyền địa phương tại đô thị do quan niệm về mô hình quản lý (phân chia đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền) không tính đến các yếu tố đặc thù của địa phương, của đặc điểm nông thôn, đô thị. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả trình bày, phân tích về tổ chức chính quyển địa phương ở Việt Nam v...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Bá Chiến, Đoàn Văn Tình (2022-09)

 • Giá trị cốt lõi của nền công vụ là hệ thống niềm tin và chuẩn mực điển hình, quan trọng, mang tính nguyên tắc và làm nền tảng để xây dựng văn hóa, đạo công vụ, hướng dẫn hành vi ứng xử của người thực thi công vụ. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả trao đổi về khái niệm và sự cần thiết xây dựng giá trị cốt lõi của nền công vụ, đặc biệt là xác định cơ sở để xây d...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Trần Thị Thu Hà;  Advisor:Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Thị Thương Huyền (2022)

 • Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về chế định Thủ tướng Chính phủ ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của Luận án không chỉ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về chế định Thủ tướng Chính phủ mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và hoàn thiện chế định Thủ tướng Chính phủ ở nước ta hiện nay luận án đề xuất một số quan điểm, phươ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Tô Văn Hòa (2022-05)

 • Trong bộ máy nhà nước hiện đại, mỗi cơ quan nhà nước đều đóng vai trò quan trọng riêng trong cơ chế phân quyền. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và so sánh thực tiễn của các chính thể khác nhau, bài viết cho thấy vị trí, vai trò của nguyên thủ quốc gia vừa có tính truyền thống, vừa có tính linh hoạt cao trong bộ máy nhà nước hiện đại. Bài viết lập luận rằng nếu kết hợp tốt giữa ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trịnh Xuân Thắng (2022-06)

 • Bài viết khẳng định kiểm soát quyền lực nhà nước, trong đó có quyền lập quy của Chính phủ là yêu cầu khách quan trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Để kiểm soát quyền lực quan trọng này, cần nghiên cứu làm rõ thực tiễn vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ, làm cơ sở cho việc đề xuất các khuyến nghị, giải pháp tiếp tục phát&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Thảo (2022-06)

 • Mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở nước ta không ngừng được đổi mới. Đẩy mạnh phân cấp, phấn quyền giữa Trung ương và địa phương, các địa phương có nhiều quyền tự chủ và không gian chính sách để thực hiện các mục tiêu phát triển của mình. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đượ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Tuyết Mai (2022-06)

 • Pháp quyền là giá trị phổ quát được các quốc gia hướng đến trong hoạch định thực tiễn phát triển đất nước hiện nay. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hướng vận dụng và phát triển các giá trị pháp quyền để xây dựng nền pháp quyền XHCN của nhân "Chiến lược đến năm trình dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, ban hành chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Gia Khánh (2022-05)

 • Văn hóa luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh phải bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Việc đề ra những định hướng và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm chỉ đạo nêu trên của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bài viế...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Văn Tất Thu (2022-05)

 • Các nguyên tắc quản trị có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước. Bài viết đề cập khái niệm, vai trò, nội dung các nguyên tắc quản trị nhà nước và ý nghĩa đối với việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính ở Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1031