Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42240
Title: Quyết định số 625/QDD-CA ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành quy chế giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, thông báo đối với bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thâm, tái thẩm tại Tòa án nhân dân
Keywords: Quyết định số 625/QDD-CA
Chánh án tòa án nhân dân tối cao
Bản án
Tòa án
Giám đốc thẩm
Tòa án nhân dân
Tái thẩm
Abstract: Quyết định số 625/QDD-CA ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Chánh án tòa án nhân dân tối cao ban hành quy chế giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, thông báo đối với bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại Tòa án nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ II tháng 10/2016 (Số 20)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • quychegiaiquyetdondenghikiennghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.