Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44580
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam
Authors: Ngô Thị Mỹ
Keywords: An toàn thực phẩm
Chuyên môn hóa
Doanh nghiệp nhà nước
Hệ thống hài hòa hóa mã số thuế
Kim ngạch nhập khẩu
Kim ngạch xuất khẩu
Kinh tế quốc tế
Kinh tế xã hội
Độ mở của nền kinh tế
Sản lượng
Xuất nhập khẩu
Thương mại quốc tế
Abstract: Luận án nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp trên cơ sở phát huy ảnh hưởng của nhân tố có lợi và hạn chế ảnh hưởng của nhân tố bất lợi nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam đến năm 2020. Mục tiêu cụ thể của luận án: Góp phần hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận cũng nhƣ tổng kết các nghiên cứu thực tiễn về các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản; Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam, trên cơ sở đó làm rõ những thành tựu và hạn chế trong hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam giai đoạn 1997-2013; Đề xuất một số giải pháp phát huy ảnh hưởng của nhân tố có lợi và hạn chế ảnh hưởng của nhân tố bất lợi nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam đến năm 2020.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 178 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.