Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45162
Title: Báo cáo tổng kết tình hình phát triển công nghiệp và thương mại năm 2016, định hướng và giải pháp thực hiện năm 2017
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Báo cáo tổng kết
Phát triển
Sản xuất Công nghiệp
Hoạt động thương mại
Năm 2016
Giải pháp
Năm 2017
Xuất khẩu
Cán cân thương mại
Thương mại biên giới
Quản lý nhà nước
Abstract: Báo cáo tổng kết tình hình phát triển công nghiệp và thương mại năm 2016, định hướng và giải pháp thực hiện năm 2017 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 25 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1a.HOI NGHI TONG KET NAM 2016 VA TRIEN KHAI KE HOACH NAM 2017.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 512,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Bia Bao cao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 88,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7.Phuluc14.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 649,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. Phu luc 13.Chi tieu KH2017.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 287,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.Phu luc 12_PL DT 2016-KH 2017.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 228,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.Phu luc 3-11.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 303,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Phuluc2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 332,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.