Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45176
Title: Những cống hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
Authors: Phan Văn Rân
Keywords: Cống hiến
Đảng cộng sản Việt Nam
Phong trào cộng sản
Công nhân quốc tế
Description: Là một đảng mácxít - lêninnít chân chính, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch sáng lập và rèn luyện, ngay từ khi ra đời đã luôn kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam để xây dựng đường lối, chính sách đúng đắn...Nhờ đó, Đảng ta luôn làm tròn sứ mệnh lịch sử đối với dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đồng thời còn có những đóng góp to lớn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 7 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9bea3f89-10ca-4e06-a3d7-5b7223abe591.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.