Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45196
Title: Những hạn chế trong thực thi chính sách bình đẳng giới về chính trị ở Việt Nam
Authors: Phan Thuận
Keywords: Thực thi chính sách
Bình đẳng giới
Chính trị
Việt Nam
Description: Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực thi chính sách bình đẳng giới trong chính trị, bảo đảm cơ hội cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị vẫn còn nhiều thách thức. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình thực thi chính sách, bài viết gợi mở một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế này.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 7 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • d5eab954-0792-4fb1-86e7-a9a5ad87e250.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.