Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45218
Title: Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm, định hướng và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2017 và hoạt động thương mại năm 2017
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Tình hình sản xuất
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Thương mại
Năm 2016
Kế hoạch sản xuất công nghiệp
9 tháng đầu năm 2016
3 tháng cuối năm 2016
Hoạt động thương mại năm 2017
Abstract: Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm, định hướng và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2017 và hoạt động thương mại năm 2017 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 30 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • PL BC tom tat sx CN va hd TM t9 va 9thang dau 2016 (pdf.io).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 219,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.