Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45320
Title: Báo cáo hiện trạng bất bình đẳng giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số
Authors: Hồng Anh Vũ
Keywords: Báo cáo
Bât bình đẳng giới
Bình đẳng giới
Dân tộc thiểu số
Phụ nữ
Nam giới
Phân công lao động
Nguồn lực
Bất bình đẳng theo lĩnh vực
Abstract: Báo cáo đánh giá thực trạng và nguyên nhân của bất bình đẳng giới ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số này nhằm đưa ra một số khuyến nghị hướng tới việc xây dựng một chính sách “đặc thù” tăng cường bình đẳng giới và tăng tính hiệu quả của các chính sách và chương trình MTQG xóa đói giảm nghèo, giúp cải thiện cuộc sống của đồng bào vùng sâu vùng xa và vùng dân tộc thiểu số. Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ tương tác giữa những chính sách phát triển kinh tế vĩ mô, những thiết chế văn hóa truyền thống và xu thế của quá trình hội nhập đối với vai trò, vị trí và tiếng nói của nam giới và nữ giới.
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo điều tra xã hội học
Extent: 47 trang
Method: http://isee.org.vn/vi/Library
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.