Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45343
Title: “Có phải bởi vì tôi là LGBT?” Phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới tại Việt Nam
Authors: Lương Thế Huy, Phạm Quỳnh Phương
Keywords: LGBT
Phân biệt
Phân biệt đối xử
Pháp lý
Chính sách
Chống phân biệt đối xử
Công ước quốc tế
Giới
Abstract: Nghiên cứu này hướng tới các mục tiêu: Tìm hiểu những trải nghiệm phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới, mức độ phổ biến, xu hướng của các hành vi phân biệt đối xử trong các lĩnh vực phổ biến của đời sống, cũng như lên từng phân nhóm trong LGBT. Xem xét mối quan hệ giữa trải nghiệm phân biệt đối xử và đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của người tham gia khảo sát. Tăng cường bằng chứng, câu chuyện về hiện trạng phân biệt đối xử đối với nhóm LGBT, mức độ nhận thức quyền và cơ chế giải quyết phân biệt đối xử, đưa ra những gợi ý về hoàn thiện hệ thống chính sách chống phân biệt đối xử tại Việt Nam.
Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
Issue Date: 2016
Type: Sách
Extent: 105 trang
Method: http://isee.org.vn/vi/Library
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.