Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45730
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo quy trình - Nghiên cứu trong các doanh nghiệp phát điện Việt Nam
Authors: Vũ Hồng Tuấn
Keywords: Doanh nghiệp phát điện
Đổi mới sáng tạo
Doanh nghiệp
Description: Luận án đã luận giải và cung cấp bằng chứng thực nghiệm về vai trò của tri thức đối với đổi mới sáng tạo (ĐMST) quy trình và kết quả kinh doanh. Cụ thể các bằng chứng thực nghiệm từ kết quả nghiên cứu cho thấy vốn quan hệ và năng lực hấp thụ tác động trực tiếp đến ĐMST quy trình; năng lực hấp thụ tác động gián tiếp đến kết quả kinh doanh thông qua ĐMST quy trình; vốn nhân lực và vốn quan hệ tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 239 trang
Source: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Right: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • c9e21d2f-2bb5-494a-ae11-a05b2f3d66a1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.