Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45890
Title: Giáo dục người lớn và vấn đề học tập suốt đời của người lớn
Authors: Phạm Tất Dong
Keywords: Giáo dục người lớn
Giáo dục
Giáo dục thường xuyên
Đào tạo liên tục
Học tập suốt đời
Description: Chính việc tổ chức tốt giáo dục người lớn, thúc đẩy việc học tập suốt đời của người lớn và điều kiện tiên quyết để chúng ta đạt mục tiêu có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu lao động của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp cận với thành quả của cuộc cách mạng 4.0.
Issue Date: 2018-01-01
Type: Báo cáo
Coverage: 6 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33746467853117918555026545758906953549.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 473,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.