Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46712
Title: Kế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam
Authors: Trần Nguyễn Bích Hiển
Keywords: Doanh thu tài chính
Khách hàng
Tổ chức tín dụng
Tài sản
Tài sản cố định
Tài sản lưu động
Cán bộ khách hàng
Cho thuê tài chính
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo tài chính
Description: Luận án là hoàn thiện kế toán hoạt động cho thuê tài chính (CTTC) trong các công ty CTTC ở Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể sau: Hệ thống hóa, phân tích làm sáng tỏ những lý luận về hoạt động CTTC và kế toán hoạt động CTTC trong các công ty CTTC. Nghiên cứu môi trƣờng pháp lý của kế toán hoạt động CTTC tại Việt Nam; Đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán hoạt động CTTC trong các công ty CTTC ở Việt Nam; Từ đó, chỉ rõ những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế nhằm đƣa ra giải pháp hoàn thiện. Đề xuất những giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động CTTC trong các công ty CTTC ở Việt Nam.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 168 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 126379582653092784921326828115946187379.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.