Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46719
Title: Nhân lực của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Hồng Huệ
Keywords: Công nhân kỹ thuật
Hội nhập quốc tế
Chuyên môn kỹ thuật
Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam
Công ty cổ phần
Kinh tế thị trường
Nhân lực
Trách nhiệm hữu hạn
Nhà xuất bản
Xã hội chủ nghĩa
Description: Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và tham khảo kinh nghiệm thực tiễn tại một số Tập đoàn kinh tế để phân tích và đánh giá thực trạng nhân lực (NL) của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong hội nhập quốc tế giai đoạn 2011-2015, đề xuất giải pháp NL đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn đến năm 2025.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 194 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 160924847145414942382006748223452697458.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.