Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46753
Title: Phát triển dịch vụ tư vấn marketing xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Đinh Văn Hưởng
Keywords: Tự do hóa thương mại
Dịch vụ
Hội nhập kinh tế
Thương mại
Du lịch
Vận tải
Viễn thông
Ngân hàng
Doanh nghiệp
Marketing
Xuất khẩu
TP. Hồ Chí Minh
Description: Trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dịchvụ tư vấn marketing xuất khẩu, Luận án làm rõ thực trạng phát triển dịchvụ tư vấn marketing xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bànTP. HCM và đề xuất các giải pháp phát triển tốt hơn loại hình dịch vụ nàythời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 26 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 85999456730819359581608834652479991936.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 448,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.