Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47310
Title: C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập: Tập 29 - Thư từ (tháng Giêng 1856-tháng Chạp 1859)
Authors: Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập
Keywords: C.Mác
Ph.Ăng-ghen
1856-1859
Cách mạng mới
Giai cấp công nhân
Giai cấp vô sản
Phong trào dân chủ
Abstract: Nội dung tập 29 bao gồm những bức thư của hai nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học viết cho nhau, cho bè bạn và cho những người thân trong những năm 1856-1859. Đây là thời kỳ kết thúc mười năm các thế lực phản động hoành hành ở châu Âu sau thất bại của cách mạng 1848-1849. Năm 1859 đánh dấu sự bùng nổ cao trào cách mạng mới của giai cấp vô sản và của phong trào dân chủ trong nhiều nước châu Âu.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 1996
Type: Sách
Extent: 615 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac Mac toan tap- tap 29.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.