Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51101
Title: Thực hiện chính sách về lao động và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp chính quyền cấp tỉnh - Kinh nghiệm tại Đà Nẵng, Bình Dương và Vĩnh Phúc
Authors: Lê Duy Bình
Keywords: Chính sách
Lao động
Nguồn nhân lực
Doanh nghiệp
Chính quyền cấp tỉnh
Đà Nẵng
Bình Dương
Vĩnh Phúc
Phát triển nguồn nhân lực
Description: Tài liệu đề cập đến tổng quan về thực hiện chính sách về lao động và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp chính quyền cấp tỉnh; một số thực tiễn tốt về xây dựng và thực hiện chính sách lao động tại Đà Nẵng, Bình Dương và Vĩnh Phúc.
Issue Date: 2009-12
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 26 trang
Source: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI-https://pcivietnam.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • c14b10a5-5a85-4a4c-bcf2-2c360f9070b9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 883,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.