Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51587
Title: Quy định pháp luật về công chức cấp xã
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Công chức cấp xã
Công chức
Hoàn thiện pháp luật
Abstract: Nhìn chung, các quy định pháp luật hiện hành về công chức cấp xã ở nước ta đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công chức cấp xã và là công cụ hữu hiệu để xây dựng, phát triển đội ngũ công chức cấp xã, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Bài viết nói về thực trạng hiện hành về công chức cấp xã và m.ột số kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy định pháp luật về công chức cấp xã
Issue Date: 2019-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 19 trang; pdf.
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.